User menu

Profilul angajatului

Condiţii de angajare

 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, în funcţia de ofiţer de informaţii poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 • are vârsta cuprinsă între 21-40 de ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este cetăţean al Republicii Moldova şi nu deţine cetăţenia unui alt stat;
 • este devotată Republicii Moldova;
 • are pregătire profesională, calificare, capacităţi fizice şi psihologice necesare ocupării funcţiei;
 • corespunde criteriilor de securitate;
 • posedă limba de stat şi, cel puţin, o limbă de circulaţie internaţională (nivel fluent de comunicare);
 • se obligă, până la angajare în Serviciu, să renunţe la calitatea de membru al unui partid sau organizaţii social-politice, al unui organ de conducere/fondator al unui agent economic, precum şi orice altă calitate incompatibilă cu statutul de ofiţer de informaţii.

Condiţiile privind pregătirea profesională, calificarea, capacităţile fizice, precum şi criteriile de securitate necesare ocupării funcţiei de ofiţer de informaţii sunt stabilite de actele normative interne ale Serviciului.

 

Calităţi care te pot recomanda

 

În plan socio-uman– să fii devotat Republicii Moldova, sigur şi ferm, să aperi interesele ţării,să fii la curent cu problemelece ţin de politica internă şi externă a statului, să apreciezi la justa valoare evenimentele ce au loc în societate;

 

Calităţi profesionale– stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte persoane, să poţi influenţa asupra lor, să posezi aptitudini pentru lucru informativ-analitic, calităţi organizatorice, eficacitate în muncă, să cultivi simţul responsabilităţii şi autocriticii, să fii disciplinat, să respecţi drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ale autorităţilor administraţiei publice;

 

Calităţi volitive– să fii înzestrat cu o puternică voinţă de caracter, să fii curajos, hotărât, ingenios, în situaţii complicate sau de forţă majoră, să fii capabil de a întreprinde măsuri ce se impun pentru a le soluţiona cu succes (inclusiv şi cele ce ţin de riscul cu viaţa);

 

În plan moral– să fii cinstit, sincer, onest şi respectuos în relaţii cu cetăţenii, să nu ai dependenţă de băuturi alcoolice, droguri, jocuri de noroc;

 

Pregătirea generală, dezvoltare, intelect– să ai un nivel avansat de cunoştinţe şi cultură generală în domeniul literaturii şi artelor, pasiuni culturale, interese intelectuale ferme, tendinţe spre o îmbogăţire spirituală, aspectul fizic îngrijit;

 

Calităţile fizice– conform stării sănătăţii să fii calificat, apt pentru serviciul special sau civil în funcţiile concrete, pentru a fi în stare să exerciţi lucrăricu efort fizic şi neuropsihologic.

 

Obligaţiile revenite

 • să respecţi Constituţia şi Legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
 • să acţionezi cu competenţă, responsabilitate şi devotament pentru asigurarea securităţii naţionale, apărarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, chiar în condiţiile unei ameninţări pentru viaţa, sănătatea şi proprietatea ta;
 • să respecţi jurământul depus şi normele deontologice ale ofiţerului de informaţii;
 • să îndeplineşti în bune condiţii atribuţiile funcţiei;
 • să fii disciplinat şi vigilent, să manifeşti iniţiativă şi perseverenţă;
 • să respecţi principiile, normele şi regulile specifice activităţii Serviciului;
 • să asiguri protecţia secretului de stat şi altor informaţii cu accesibilitate limitată, a surselor de obţinere a acestora, să păstrezi secretul activităţii desfăşurate;
 • să-ţi perfecţionezi în permanenţă pregătirea profesională;
 • să depui declaraţia cu privire la venituri şi proprietate, în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
 • să declari orice donaţie, directă sau indirectă, primită în legătură cu exercitarea funcţiei.

Drepturi şi libertăţi interzise/restrânse

 

Dreptul la libera circulaţie– deplasarea ofiţerului de informaţii pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei se autorizează în modul stabilit în act normativ al Serviciului.

 

Libertatea conştiinţei – ofiţerului de informaţii i se interzice propagarea vreunei atitudini faţă de religie, precum şi aderarea la cultele religioase care încalcă ordinea publică, bunele moravuri, afectează exercitarea funcţiei sau contravin normelor deontologice. Practicarea şi participarea la culte şi ritualuri religioase – doar în afara timpului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu.

 

Libertatea opiniei şi a exprimării – ofiţerului de informaţii i se interzice să exprime în public opinii contrare intereselor securităţii naţionale a Republicii Moldova, să prezinte, fără aprobarea Directorului SIS, informaţii ce relevă activitatea Serviciului ori au legătură cu ea.

 

Dreptul de a fi ales şi de a desfăşura activităţi politice – cu excepţia dreptului la vot. Opiniile politice pot fi exprimate doar în afara instituţiei. În cadrul desfăşurării activităţii, se interzice propagarea ideilor de natură să determine ofiţerii să încalce neutralitatea politică.

 

Libertatea întrunirilor – ofiţerului de informaţii i se interzice să participe la mitinguri, demonstraţii, manifestări, procesiuni, alte întruniri cu caracter politic ori sindical, decât cele care intră în domeniul obligaţiilor de serviciu.

 

Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate, precum şi dreptul la grevă.