User menu

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, SIS-ul este în drept să obţină de la autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate, informaţii necesare exercitării atribuţiilor ce revin Serviciului, în conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 753--XIV din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

 

În contextul dat, Serviciul de Informaţii şi Securitate prelucrează şi date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.

 

În conformitate cu prevederile art.12-18 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

 

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 166.