User menu

Întrebări Frecvente

Pornind de la premisa că libertatea şi securitatea întrunesc elemente de subordonare, iar cetăţenii Republicii Moldova nu se pot bucura pe deplin de drepturile şi libertăţile lor fundamentale într-o stare de insecuritate, Serviciul îşi desfăşoară activitatea în vederea prezervării  drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor de eventuale riscuri externe ori interne ce periclitează climatul de securitate.

 

În conformitate cu Legea Nr.753-XIV din  23.12.1999privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, SIS are următoarele atribuţii de bază:

 

a) elaborarea şi realizarea, în limita competenţei sale, a unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea următoarelor acţiuni care, conform legislaţiei, periclitează securitatea de stat, publică şi a persoanei:

 • acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale, subminarea sau lichidarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. (Aceste acţiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului.);
 • activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfăşurarea de acţiuni militare împotriva ţării sau la declanşarea războiului civil;
 • acţiunile militare sau alte acţiuni violente care subminează temeliile statului;
 • acţiunile care au ca scop răsturnarea prin violenţă a autorităţilor publice legal alese;
 • acţiunile care favorizează apariţia de situaţii excepţionale în transport, telecomunicaţii, la unităţile economice şi cele de importanţă vitală;
 • spionajul, adică transmiterea informaţiilor ce constituie secret de stat altor state, precum şi obţinerea ori deţinerea ilegală a informaţiilor ce constituie secret de stat în vederea transmiterii lor unor state străine sau structuri anticonstituţionale;
 • trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfăşurarea de activităţi ostile împotriva Republicii Moldova;
 • acţiunile care lezează drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor şi pun în pericol securitatea de stat;
 • pregătirea şi comiterea atentatelor la viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea persoanelor oficiale supreme ale ţării, a oamenilor de stat şi fruntaşilor vieţii publice din alte state aflaţi în Republica Moldova;
 • sustragerea de armament, muniţii, tehnică de luptă, substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, narcotice, toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea, producerea, folosirea, transportarea şi păstrarea lor ilegală, dacă prin aceasta se aduce atingere intereselor de asigurare a securităţii de stat;
 • constituirea de organizaţii sau grupări ilegale care periclitează securitatea de stat sau participarea la activitatea acestora.

b) protecţia secretului de stat, exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii importante pentru stat; 

c) crearea, asigurarea funcţionării şi securităţii sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi asigurării funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii;                  

 

d) desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului, finanţării şi asigurării materiale a actelor teroriste.

 

Audienţa Serviciului de Informaţii şi Securitate se realizează:

 

Directorul Serviciului - în prima şi a treia zi de luni a lunii curente;

 

Directorii – adjuncţi ai Serviciului - în a doua zi de luni a lunii curente.

 

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă se efectuează de către Secretariat, detalii suplimentare le puteţi afla la tel. (373 22) 23-96-25.

În conformitate cu Legea Nr. 190 din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare, petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării.

 

Este de menţionat că, în cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul. De asemenea, petiţiile (cererile) prin care se solicită o informaţie oficială de la instituţie sunt examinate în termenele stabilite de Legea Nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

Procedura de interceptare a convorbirilor telefonice poate fi efectuată de Serviciul de Informaţii şi Securitate în exclusivitatea în condiţiile şi temeiurile Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii şi Codului de procedură penală.

 

În cazul cînd organul (persoana oficială) care exercită activitate operativă de investigaţii încalcă drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, organul ierarhic superior, procurorul sau judecătorul de instrucţie sînt obligaţi să întreprindă măsuri în vederea restabilirii acestor drepturi şi interese legitime, compensării  daunei cauzate, în conformitate cu legislaţia.

Nu, nu poate – prin definiţie, dat fiind faptul că atribuţia de efectuare a urmăririi penale a fost exclusă din competenţa SIS (În conformitate cu Legea nr.177- XVI din 22 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 753 – XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldovaşi Legea nr. 178 - XVI din 22 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 753-XIV din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate, activitate SIS este coordonată de către Preşedintele Republicii Moldova, în limitele competenţei sale, şi este supusă controlului parlamentar.

 

Totodată, norma legală stipulează că Parlamentul RM, Procuratura şi instanţele judecătoreşti exercită control asupra activităţii instituţiei, în limita competenţei lor. Specificăm că Serviciul prezintă în modul stabilit, anual şi în caz de necesitate, la cerere, Parlamentului, în şedinţă plenară, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului rapoarte privind desfăşurarea activităţii sale. De asemenea, controlul parlamentar se efectuează de către Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, iar auditul public extern al activităţii financiare este exercitat de către Curtea de Conturi.         

 

Concomitent, orice cetăţean care se simte lezat în drepturile sale fundamentale de către SIS poate  depune o reclamaţie la adresa conducerii Serviciului, apelînd la telefonul Liniei Fierbinţi: /373 22/ 24-51-21.

În depozitul special de stat al Serviciului sunt stocate spre păstrare 13 463 dosare juridice cu referinţă la persoanele supuse represiunilor politice.

 

Conform  prevederilor art.9 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, fiecare cetăţean care a fost represat este în drept de a lua cunoştinţă cu materialele documentare în baza cărora a fost condamnat, iar în cazul morţii lui – rudele acestuia.

 

Serviciul de Informaţii şi Securitate, la înaintarea unui demers oficial de către solicitant,  pune la dispoziţie extrase de arhivă din dosare cu informaţii privind timpul, cauza morţii şi locul înmormîntării persoanelor reabilitate.  

În conformitate cu stipulările LegiiNr. 245- XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, drept secret de stat se definesc informaţiile protejate de stat în domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice, a căror divulgare neautorizată sau pierdere este de natură să aducă atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova. Detalii suplimentare, le puteţi afla consultînd legislaţia în vigoare.

 

Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate(INIS) pregăteşte şi perfecţionează specialişti în domeniul asigurării securităţii statului, activităţii informative, contrainformative, operative de investigaţii pentru exigenţele Serviciului.

 

Audient al INIS poate deveni exclusiv angajatul Serviciului. Condiţiile de angajare şi criteriile de selectare ale candidaţilor în această instituţie fiind stipulate de către Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.